zywnosc

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stegnie informuje, że w związku z planowanym wydawaniem żywności w lutym 2020r, osoby zainteresowane otrzymywaniem pomocy żywnościowej w formie paczek z produktami spożywczymi powinny zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stegnie ul. Wojska Polskiego 12 w terminie  do dnia 31.01.2020r w celu wypełnienia dokumentów określających sytuację dochodową, rodzinną i zdrowotną oraz odebrania skierowania.

Do skorzystanie ze wsparcia w postaci żywności uprawnione są osoby, które spełniają określone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej tj. osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy tj 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 zł dla osoby w rodzinie.

Osoby, które zgłoszą się do dnia 31.01.2020r zostaną zakwalifikowane do programu pomocy żywnościowej i na tej podstawie będą mogły odbierać paczki z żywnością.

Osoby korzystające dotychczas z tej formy pomocy również muszą się zgłosić do GOPS w Stegnie w celu uaktualnienia swoich dochodów.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.