Drukuj

Pomoc  w postaci żywności dla mieszkańców Gminy Stegna jest wydawana na podstawie Umowy  nr 11/ Podprogram 2015 na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2015 zawartej w dniu  29 maja 2015 roku, pomiędzy:

Organizacją Partnerską o zasięgu Regionalnym
  Bankiem Żywności  z siedzibą w Tczewie  ul. Armii Krajowej 2A/B13 Magazyn  Rukosin    82-113 Turze, a
Organizacją Partnerską o zasięgu Lokalnym
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Stegnie  ul. Wojska Polskiego 12   82-103 Stegna.

Umowa określa zasady postępowania w zakresie nieodpłatnej dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących i prowadzenia działań w ramach środków towarzyszących.

Bank Żywności przekaże Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Stegnie nieodpłatnie artykuły spożywcze dostępne w ramach Programu w okresie dystrybucji od 15.05.2015 do 23.02.2016.

 

Pomoc żywnościowa może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie .

Ośrodek Pomocy Społecznej zobowiązana jest: posiadać dokumentację potwierdzającą kwalifikowalność osób otrzymujących artykuły spożywcze.

W skład paczki żywnościowej wchodzą tylko te produkty które zostaną przekazane w transporcie i nie zawierają wszystkich wymienionych poniżej produktów.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stegnie zobowiązuje się przestrzegać zasady wydawania paczki żywnościowej, która obejmuje zestaw co najmniej 6 rodzajów artykułów spożywczych z co najmniej 3 grup towarowych, przy czym zestaw artykułów spożywczych dla 1 osoby w Podprogramie 2015 ( obejmujący okres od 15.05.2015r do  23.02.2016r. ) obejmuje:

Wyżej wymienione produkty będą wydawane przez cały okres objęty umową  tj. od 15.05.2015r do  23.02.2016r. i nie wszystkie jednocześnie.

Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2015, tj. w co najmniej 6 paczkach żywnościowych. W uzasadnionych sytuacjach, (np. ze względu na stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywieniowe) dopuszcza się zamianę artykułu spożywczego na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększenie liczby opakowań określonych artykułów spożywczych, o ile OPL posiada takie  możliwości. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych odpowiednio do potrzeb rodzin i możliwości OPL.

Pierwsza pomoc żywnościowa w postaci paczek była realizowana w dniach

10, 11 i 12 czerwca 2015r. w Świetlicy przy OSP w Mikoszewie. Potrzebującym zostało wydanych 740 paczek o tonażu 5749,6 kg. Wartość wydanej żywności to kwota 15047,87 zł.

Osoby które chciałyby skorzystać z pomocy w postaci paczki żywnościowej   prosimy o kontakt osobisty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stegnie  ul. Wojska Polskiego 12 lub telefoniczny  55- 247-82-86 oraz poprzez pracownika socjalnego który obsługuje teren danej miejscowości.

O następnych dostawach żywności informacje będą zamieszczone na stronie internetowej Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Stegnie i Gminy Stegna.