header3b

Opis projektu

„STOP WYKLUCZENIU! – Rozwój usług społecznych na terenie

Gminy Stegna”

Wartość projektu: 4 526 656,23 złotych

Wkład własny:

 1. finansowy: 80 142,81 w tym partner: 5 000,00, UG: 75 142,81
 2. niepieniężny: 75 142,81 (wynajem sal )

Okres realizacji: 02.11.2020 r. – 31.03.2023 r.

 

Rodzaj zadań przewidzianych w projekcie:

 

 1. Utworzenie Klubu Seniora „Życie zaczyna się na emeryturze” w Drewnicy –
  30 osób z 2 oddziałami zamiejscowymi po 25 osób (łącznie 80 osób).

Przewidziane działania:

 1. remont generalny budynku w Drewnicy (50% powierzchni),
 2. remont świetlicy w Tujsku w części dotyczącej Klubu Seniora,
 3. zakup wyposażenia między innymi: stołów, krzeseł, mebli kuchennych, komputerów, telewizorów,
 4. organizacja wycieczek,
 5. organizacja zajęć: warsztaty zdrowego odżywiania / kulinarne, warsztaty z dekupażu / florystyki / rękodzieła.
 1. Szkolenia opiekunów osób niepełnosprawnych / zależnych – 20 osób i kandydatów
  na pełnienie funkcji opiekunek środowiskowych – 4 osoby.

Planowane szkolenia:

 1. pierwsza pomoc przedmedyczna -8h,
 2. geriatria i choroby wieku starczego-16h,
 3. komunikacja z podopiecznymi-16h,
 4. uzyskiwanie pomocy i wsparcia dla os. niepełnosp-rawnych-16 h,
 5. jak pielęgnować osoby starsze i niepełnosprawne -16h,
 6. warsztaty obsługi TIK-16h.
 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne świadczone w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych , przewlekle chorych – 10 osób.
 2. usługi opiekuńcze,
 3. usługi specjalistyczne świadczone w miejscu zamieszkania: osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych – wsparcie psychologa, rehabilitanta / fizjoteraupeuty/masażysty.
 1. Utworzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w 2 świetlicach (Drewnica, Bronowo) i wsparcie 2 istniejących placówek (Tujsk, Nowotna) – Klub Emp@tia – średnio 12 os. świetlica.

Planowane działania:

 1. remont generalny budynku w Drewnicy (50% powierzchni),
 2. remont świetlicy w Tujsku, w części dot. świetlicy dla dzieci,
 3. zakup wyposażenia, doposażenia świetlic, m. innymi: stoliki, krzesełka, szafy, biurka, laptopy, klocki edukacyjne, tablety itp.,
 4. organizacja warsztatów: kompetencji cyfrowych, obywatelskich, matematycznych, językowych,
 5. organizacja wycieczek przyrodniczych, historycznych dla dzieci z placówek opiekuńczych,
 6. organizacja obozu w ramach centrum wolontariatu – nagroda w konkursie ogłoszonym wśród dzieci – pomoc w nauce dzieci – dzieciom,
 7. pomoc prawna dla opiekunów/rodziców dzieci.
 1. Pomoc prawna dla opiekunów osób zależnych – 20 osób, oraz usługi specjalistyczne dla ich podopiecznych – 20 osób;
 2. wsparcie psychologa, rehabilitanta / fizjoteraupeuty/masażysty.

Preferowane do wsparcia w ramach projektu są:

-  osoby doświadczającego wielokrotnego wykluczenia społecznego, czyli wykluczenia
z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w definicji osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;

- o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

-  co najmniej 50% uczestników projektu będą stanowiły osoby objęte w ramach PO Pomoc Żywnościowa.

Projekt STOP WYKLUCZENIU! Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Stegna jest realizowany przez Gminę Stegna w partnerstwie z Fundacją Strefa Mocy i został dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

umowa

Wójt Gminy Stegna Pani Ewa Dąbska podpisała umowę z Polskim Centrum Opieki w Gdyni o przystąpieniu do powszechnego Pomorskiego Systemu Teleopieki.

Dzięki zawartej umowie mieszkańcy naszej Gminy po raz kolejny uzyskali bezpłatny dostęp do usługi teleopieki domowej.

Pomoc skierowana jest do osób starszych, samotnych, schorowanych, po zabiegach operacyjnych, o małym stopniu samodzielności. Jest to rozwiązanie bardzo komfortowe dla osoby starszej. Dzięki niemu przebywa ona w swoim własnym domu i jest otoczona bliskimi, co może pozytywnie wpływać na jej stan zdrowia. Osoba starsza przebywająca w domu wciąż czuje się bowiem częścią rodziny i nie grozi jej samotność, która dla większości z nas jest nie do zniesienia.

Elektroniczna opieka nad ludźmi starszymi jest siecią, której użytkownicy otrzymują specjalne aparaty posiadające połączenie z centrum alarmowym. W razie potrzeby wystarczy nacisnąć przycisk, by sygnał alarmowy dotarł do dyspozytorni, mającej informacje o stanie zdrowia swoich abonentów. Ta z kolei zdecyduje, czy od razu powiadomić odpowiednie służby, czy najpierw skontaktować się z opiekunem seniora.

Teleopeka - składa się z trzech współdziałających ze sobą elementów:

 • NADAJNIK - osobisty przycisk alarmowy noszony na przegubie ręki wysyła sygnał do Centrali;
 • TERMINAL - urządzenie wyposażone w mikrofon i głośnik, uruchamiane jest w razie interwencji przez nadajnik z dowolnego miejsca mieszkania i umożliwia rozmowę z operatorem, znajdującym się w Centrum Operacyjno - Alarmowym;
 • CENTRUM OPERACYJNO-ALARMOWE - odczytuje wysłany sygnał alarmujący i dzięki terminalowi znajdującemu się w mieszkaniu pozwala pracownikom centrali nawiązać kontakt i podjąć odpowiednią interwencję.

Zaletą  systemu jest jego poręczność - seniorzy otrzymują urządzenie przypominające zegarek. Aparat funkcjonuje dzięki sieci GSM lub stacjonarnym łączom telefonicznym.

W ramach umowy Polskie Centrum Opieki wydzierżawi Gminie Stegna telefony stacjonarne
i komórkowe które zostaną przekazane osobom objętym systemem Teleopieki.

Koszty związane z funkcjonowaniem systemu Teleopieki ponosi Gmina. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stegnie  ul. Wojska Polskiego 12 osobiście lub telefonicznie pod nr  55-247-82-86

teleopieka

Do dyspozycji osób niesłyszących lub słabo słyszących jest obecnie 5 następujących sposobów kontaktu z naszym ośrodkiem poprzez:

 1. napisanie pisma/złożenie wniosku na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 82-103 Stegna, ul Wojska Polskiego 12; 
 2. wysłanie maila na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. wysłanie pisma poprzez ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal
 4. wysłanie faks na numer faksu: 55 247 82 86
 5. skontaktowanie się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 55 247 82 86.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje następujące świadczenia dla osób niepełnosprawnych:

-zasiłek pielęgnacyjny,

-świadczenie pielęgnacyjne,

-specjalny zasiłek opiekuńczy,

-dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego.

Dostępne są również usługi:

-teleopieka domowa,

-usługi opiekuńcze.

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest w wysokości 184,42 zł, na pokrycie wydatków związanych
z koniecznością zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, bez względu na dochód rodziny, posiadają:

 • niepełnosprawne dziecko;
 • osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16 roku życia legitymująca się orzeczeniem
  o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16 roku życia legitymująca się orzeczeniem
  o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do 21 roku życia;
 • osoba, która ukończyła 75 lat.

Przy ubieganiu się o zasiłek pielęgnacyjny w związku z niepełnosprawnością:

 • uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny (matki/ojca/opiekuna prawnego/opiekuna faktycznego);
 • karta pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium RP na pobyt stały lub czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, lub inny urzędowy dokument potwierdzający wiek dziecka, w przypadku składania wniosku na dziecko niepełnoletnie,
 • orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • oświadczenie dotyczące formy wypłacania świadczeń,
 • inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.

Przy ubieganiu się o zasiłek pielęgnacyjny w związku z ukończeniem 75 roku życia:

 • uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny,
 • oświadczenie dotyczące formy wypłacania świadczeń,
 • inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje: osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, tylko w sytuacji, gdy rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego ustala się na okres zasiłkowy. Świadczenie przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 zł netto.

Dochód ustala się na podstawie dochodu z roku poprzedzającego okres zasiłkowy, tzw. bazowego, uwzględniając jednocześnie aktualną sytuację rodziny tzn. utratę dochodu lub jego uzyskanie po roku bazowym. Dochód z roku bazowego dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany. Z uwagi na obowiązujące regulacje prawne dotyczące sposobu ustalania dochodu organ rozpatrujący sprawę może wymagać wszystkich dokumentów potwierdzających utratę lub uzyskanie dochodu.

Wysokość zasiłku wynosi 620 zł miesięcznie.

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

Świadczenie pielęgnacyjne przeznaczone jest na pokrycie utraty dochodu, w związku z rezygnacją lub nie podejmowaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Przyznawane jest bez względu na osiągane dochody na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje matce, ojcu, a także opiekunowi faktycznemu dziecka. Świadczenie otrzyma również osoba będąca rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także inna osoba, na której zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny (z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności). Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje opiekunowi prawnemu.

Świadczenie pielęgnacyjne wypłacane jest w kwocie 1583 zł miesięcznie.

DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU KSZTAŁCENIA I REHABILITACJI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO

 przyznawany jest w wysokości 90 zł miesięcznie na dziecko w wieku do 5 roku życia i w wysokości 110 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia, jeśli legitymuje się ono orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

TELEOPIEKA

 Pomoc skierowana jest do osób starszych, samotnych, schorowanych, po zabiegach operacyjnych, o małym stopniu samodzielności. Umożliwia całodobowe wzywanie pomocy

 w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa, poprzez  kontakt z Centrum Operacyjno - Alarmowym w ramach tzw. „czerwonego przycisku alarmowego”

- który w przypadku odebrania sygnału z identyfikacją podopiecznego na skutek wciśnięcia przez niego przycisku podejmuje stosowną interwencję (nawiązuje kontakt z podopiecznym, powiadamia wskazane osoby z listy kontaktu, oraz w razie konieczności powiadamia odpowiednie służby ratunkowe).

Usługa umożliwia również bliskim tych osób spokojniejsze podejmowanie pracy zarobkowej czy podróżowanie. Dla wielu osób teleopieka  może być jedyną alternatywą pobytu w zakładzie opiekuńczo-pielęgnacyjnym czy domu pomocy społecznej. Teleopieka sprawia, że osoba starsza, chora, niepełnosprawna, czasowo lub trwale niesamodzielna może jesień swojego życia spędzić we własnym domu w sposób bezpieczny i możliwie w godnych warunkach.

W ramach umowy Polskie Centrum Opieki wydzierżawi Gminie Stegna telefony stacjonarne i komórkowe, które zostaną przekazane osobom objętym systemem Teleopieki.

Koszty związane z systemem teleopieki ponosi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

USŁUGI OPIEKUŃCZE 

Usługi opiekuńcze przeznaczone są dla osób korzystających z pomocy społecznej, zwykle niezdolnych do samodzielnej egzystencji, które ze względu na wiek, niepełnosprawność lub z innych przyczyn wymagają pomocy innych osób.

Wykonywane są dla podopiecznych w miejscu ich zamieszkania lub pobytu na terenie gminy Stegna.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza, pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów
z otoczeniem.

Osoby realizujące usługi opiekuńcze zobowiązane są do wykonania w domu   podopiecznego czynności:

- pielęgnacyjnych,

- gospodarczych,

- opiekuńczych.

Czynności pielęgnacyjne wynikające ze stanu zdrowia podopiecznego opiekunka/n wykonuje zgodnie z wiedzą i umiejętnościami. Do czynności tych należy:

- przesłanie łóżka

- zmiana bielizny osobistej i pościelowej

- mycie, kapanie, czesanie, ubieranie podopiecznego

- zapobieganie odparzeniom i odleżynom

- pomoc przy zaspakajaniu potrzeb fizjologicznych

Czynności gospodarcze i opiekuńcze:

- zakupywanie artykułów spożywczych i innych niezbędnych do egzystencji podopiecznego,

- zapewnienie posiłków, w tym co najmniej raz dziennie gorącego posiłku,

- karmienie podopiecznego, o ile stan zdrowia tego wymaga,

- wychodzenie z podopiecznym na spacer,

- utrzymanie w czystości otoczenia podopiecznego,

- dokonywanie bieżących porządków w używanej przez podopiecznego części mieszkania oraz utrzymanie w czystości urządzeń sanitarnych,

- pranie bielizny osobistej oraz lekkiej odzieży podopiecznego,

- palenie w piecu oraz przynoszenie opału dla osób samotnych,

- utrzymanie kontaktu z lekarzem i pielęgniarką środowiskową,

- wizyty z podopiecznym w placówkach służby zdrowia,

- podawanie leków według zaleceń lekarza,

- załatwianie spraw urzędowych, wnoszenie opłat,

- pomoc w gospodarowaniu budżetem domowym.

Usługi opiekuńcze dla osób, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego

w art. 8 ustawy o pomocy społecznej są bezpłatne. Dla o pozostałych osób zgodnie z Uchwałą nr XXXVI/296/2017 Rady Gminy Stegna z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2017/4450/akt.pdf

www.bazy.ngo.pl (w nowym oknie) - Baza danych organizacji pozarządowych

www.idn.org.pl (w nowym oknie) - Internet dla niepełnosprawnych

www.far.org.pl (w nowym oknie) - Fundacja Aktywnej Rehabilitacji

www.zpchr.pl (w nowym oknie) - Zakłady pracy chronionej

www.popon.pl (w nowym oknie) - Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

www.ops.pl (w nowym oknie) - Ośrodki pomocy społecznej

www.dps.pl (w nowym oknie) - Domy pomocy społecznej

www.domyopieki.pl (w nowym oknie) - Domy opieki

www.pfron.org.pl (w nowym oknie) - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

www.gov.pl/web/rodzina (w nowym oknie) - Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

www.mz.gov.pl (w nowym oknie) - Ministerstwo Zdrowia

Tabela zniżek PKP na dojazdy, 2 klasa, w klasie 1 dopłata

Uprawnieni

Pociąg osobowy

Pociąg pośpieszny

Pociąg ekspresowy

Pociąg IC, EC

1. Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne (do ukończenia 24r. życia) oraz studenci niepełnosprawni do 26r. życia78% j+m78% j+m 78% j78% j 

2. Jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnością

78% j

78% j

78% j

78% j

3. Inwalidzi I grupy, osoby ze znacznym st. niepełnosprawności, całkowicie niezdolni do pracy  i samodzielnej egzystencji

49% j

37% j

37% j

37% j

4. Niewidomi, będący inwalidami  I grupy, osoby ze znacznym st. niepełnosprawności bądź całkowicie niezdolni do pracyi samodzielnej egzystencji

49% j

37% j

37% j

37% j

5. Niewidomi nie uznani za inwalidówI grupy, osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, całkowicie niezdolni do pracy i samodzielnej egzystencji

37% j+m

37% j+m

37% j

37% j

6. Opiekunowie lub przewodnicy osób z pkt. 3, 4, 5 tzn. jedna osoba pełnoletnia a w przypadku osób niewidomych osoba, która ukończyła 13 lat

95% j

95% j

95% j

95% j

7. Emeryci i renciści - 2 przejazdy w roku

37%

37%

37%

X

Określenia: j - bilety jednorazowe,

m - bilety miesięczne imienne,

EC - EuroCity, IC - InterCity

    

 

Tabela zniżek PKS na dojazdy

Uprawnieni

Autobus zwykły

Autobus przyśpieszony

Autobus pośpieszny

1. Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne (do ukończenia 24r. życia) oraz studenci niepełnosprawni do 26r. życia78% j+m78% j+m78% j+m

2. Jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnością

78% j

78% j

78% j

3. Inwalidzi I grupy, osoby ze znacznym st. niepełnosprawności, całkowicie niezdolni do pracy  i samodzielnej egzystencji

49% j

37% j

37% j

4. Niewidomi, będący inwalidami  I grupy, osoby ze znacznym st. niepełnosprawności bądź całkowicie niezdolni do pracy i samodzielnej egzystencji

49% j

37% j

37% j

5. Niewidomi nie uznani za inwalidów I grupy, osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, całkowicie niezdolni do pracy i samodzielnej egzystencji

37% j+m

37% j+m

37% j

6. Opiekunowie lub przewodnicy osób z pkt. 3, 4, 5 tzn. jedna osoba pełnoletnia a w przypadku osób niewidomych osoba, która ukończyła 13 lat

95% j

95% j

95% j

7. Emeryci i renciści - 2 przejazdy w roku

X

X

X

Określenia: j - bilety jednorazowe,

m - bilety miesięczne imienne,

EC - EuroCity, IC - InterCity