W okresie epidemii Zespół Interdyscyplinarny realizuje wszystkie zadania dotyczące przemocy w rodzinie za pomocą zdalnych środków komunikacji elektronicznej.

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY jest to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy. Działania te skierowane są na rozwiązanie konkretnego problemu.

Głównym celem zespołu interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie, poprzez:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie
 • realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie               

Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:

 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
 • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone
w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

Podstawą prawną działania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Stegnie jest:

 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.z 2005r Nr 180,poz.1493 z póżn.zm.)
 2. Uchwała NRV/32/2011 Rady Gminy Stegna z dnia 23.11.2011r w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
 3. Zarządzenie NR40/2011 Wójta Gminy Stegna z dnia 26 maja 2011rw sprawie powoływania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Stegnie.

Dnia 1 sierpnia 2010r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie( Dz. U. Nr 125, poz. 842), która nałożyła na samorządy nowe obowiązki,
w szczególności:

 • Opracowanie i realizację programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;
 • Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy
  w rodzinie, w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie;
 • Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą miejsc w ośrodkach wsparcia;
 • Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

Uruchomienie pracy zespołu interdyscyplinarnego może nastąpić w wyniku reakcji na:

 • Prośbę rodziców lub innych dorosłych członków rodziny,
 • Prośbę dziecka,
 • Informacje uzyskane od członków społeczności lokalnej,
 • Informacje uzyskane z placówek oświatowych,
 • Informacje od innych służb np. (urzędu pracy, pomocy społecznej, policji, Kościoła, służb medycznych, organizacji pozarządowych).

Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego prowadzi:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stegnie
ul. Wojska Polskiego 12
tel. / faks (0-55) 247 8286
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgłoszeń dotyczących podejrzenia występowania przemocy można dokonać pod nr telefonu:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stegnie (0-55) 247 8286 w godz pracy
 • Posterunek Policji w Stegnie (0-55)
 • Komenda Powiatowa Policji (055) 246-92-72, (055) 246-92-73, (055) 246-92-22
 • Telefony alarmowe 112, 997
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Dworze Gdańskim (0-55) 247 81 75
 • Niebieska Linia 801 12 00 02
  • pn. - sob. w godz. 8.00 - 22.00
  • nd. i święta w godz. 8.00 - 16.00

Przydatne linki: