grafika stypendia SPES 2023 04

Wnioski na stypendia szkolne będą przyjmowane w dniach od 1 do 15 września 2013 roku.
Wnioski należy składać w pok. Nr 3 – ŚWIADCZENIA RODZINNE

Stypendium szkolne nie przysługuje, gdy:

 • dochód rodziny przekracza 456,00 zł netto w przeliczeniu na osobę;
 • uczeń przerwał naukę w szkole;
 • uczeń został skreślony z listy uczniów.

Przy ubieganiu się o stypendium należy przedłożyć:

 • wypełniony wniosek na stypendium szkolne;
  (prosimy zwrócić uwagę na część 3 wniosku - przy występujących okolicznościach w danej rodzinie należy wpisać imię i nazwisko osoby, której dotyczy i krótko uzasadnić.)
 • upoważnienie drugiego z rodziców (chyba że oboje podpisali wniosek);
 • dowód osobisty wnioskodawcy;
 • orzeczenie o niepełnosprawności bądź o stopniu niepełnosprawności;
 • zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły;
 • zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej;
  Jeżeli rodzina ucznia korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczeń lub oświadczeń o wysokości dochodów przedkłada zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społeczne;
 • akt urodzenia każdego dziecka wpisanego w skład rodziny, jeżeli rodzina nie korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej;
 • zaświadczenie z Urzędu Gminy o hektarach przeliczeniowych;
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości pobieranych świadczeń bądź o zarejestrowaniu lub nie figurowaniu w rejestrze (jeżeli dana osoba nie posiada żadnych dochodów) ;
 • zaświadczenia lub oświadczenia o wszystkich uzyskiwanych dochodach.

 

W PRZYPADKU ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW - FAKTURY I RACHUNKI PRZEDSTAWIANE DO ROZLICZENIA STYPENDIUM POWINNY ZAWIERAĆ TAKIE INFORMACJE JAK:

 • imię i nazwisko dziecka dla którego je zakupiono (chyba że faktura/rachunek jest wystawiony na dziecko);
 • dokładne tytuły podręczników;
 • na odwrocie dokumentu podpisane oświadczenie o treści:
  Nie rozliczono w ramach programu „Wyprawka szkolna 2013”.

  Jestem świadoma/-y odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.

 

W PRZYPADKU ZAKUPU ODZIEŻY, OBUWIA, PLACAKÓW - FAKTURY I RACHUNKI PRZEDSTAWIANE DO ROZLICZENIA STYPENDIUM POWINNY ZAWIERAĆ TAKIE INFORMACJE JAK:

 • imię i nazwisko dziecka dla którego je zakupiono (chyba że faktura/rachunek jest wystawiony na dziecko);
 • adnotację „sportowe” bądź „szkolne”;
 • wskazanie do której klasy są przeznaczone zakupione rzeczy;

 

PRZY ZAKUPIE SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO – NA DODATKOWE ZAJĘCIA ORGANIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ, FAKTURY I RACHUNKI PRZEDSTAWIANE DO ROZLICZENIA STYPENDIUM POWINNY ZAWIERAĆ TAKIE INFORMACJE JAK:

 • imię i nazwisko dziecka dla którego je zakupiono (chyba że faktura/rachunek jest wystawiony na dziecko);
 • określenie rodzaju zajęć dodatkowych;
 • adnotacje: zakupiony sprzęt jest niezbędny na zajęcia.

 

Od dnia 01.09.2013 r. obowiązuje nowy o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stegna podjęty Uchwałą Rady Gminy Stegna Nr XXXV/327/2013 z dnia 18 lipca 2013 r.

Chcąc otrzymać przyznane stypendium należy je najpierw rozliczyć dostarczając faktury i rachunki.

Jeżeli poniesione wydatki na cele edukacyjne będą niższe niż przyznane stypendium to taka kwota zostanie wypłacona.

 

WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO

 

 • Książki, w tym: podręczniki szkolne, ćwiczenia, lektury szkolne, opracowania do lektur, książki edukacyjne, prasa popularnonaukowa rozwijająca zainteresowania ucznia (np. National Geographic), encyklopedie (w tym multimedialne), atlasy (geograficzne, historyczne, biologiczne), słowniki przedmiotowe i do nauki języków obcych (w tym multimedialne),
 • mapy, globus, kalkulator;
 • tablice matematyczne, chemiczne, fizyczne i astronomiczne;
 • artykuły szkolne w tym: zeszyty, okładki na zeszyty i podręczniki, pióra, długopisy, ołówki, linijki, ekierki, cyrkle, bloki, bruliony, bibuły, kredki, flamastry, farbki plakatowe, akwarele, pędzelki, plastelina, modelina, klej szkolny, materiały związane ze specyfiką szkół itp.;
 • biurko szkolne, krzesło szkolne, lampka na biurko - po 1 szt.;
 • sprzęt komputerowy tj.: procesor , płyta główna , pamięć komputera , urządzenia peryferyjne ( dysk twardy , monitor , klawiatura , mysz , słuchawki, kpl. głośników) dołączony do komputera sprzęt audiowizualny (np.: skaner , modem , router), oprogramowanie komputerowe wymienione elementy po 1szt. oraz nośniki danych (dyskietki, płyty, pendrive);
 • przenośny sprzęt komputerowy: laptop/netbook/tablet - 1 szt.;
 • drukarka/urządzenie wielofunkcyjne - 1 szt., tusze/ tonery do tych urządzeń, papier ksero,
 • sprzęt audio, jako pomoc do nauki języków obcych, jeżeli wykorzystywane pogramy nauczania w szkole lub placówce pozaszkolnej wymagają pracy własnej ucznia ze sprzętem audio konieczne potwierdzenie od nauczyciela prowadzącego zajęcia;
 • instrumenty muzyczne z przeznaczeniem dla uczniów szkół muzycznych oraz uczniów rozwijających swoje zainteresowania w formach zorganizowanych np. w kołach zainteresowań, a przynależność do tego koła potwierdzona jest stosownym zaświadczeniem;
 • multimedialne programy edukacyjne;
 • gry edukacyjne;
 • plecak szkolny(sportowy), torba szkolna (sportowa), tornister;
 • sprzęt/ przybory, materiały oraz ubranie robocze do nauki zawodu potwierdzone stosownym zaświadczeniem ze szkoły bądź oświadczeniem;
 • sprzęt sportowy i odzież sportowa, o ile wiąże się w sposób oczywisty i bezpośredni z udziałem w treningach w klubie sportowym, a przynależność do tego klubu jest potwierdzona właściwym zaświadczeniem (np. zakup kimona dla ucznia trenującego karate, rower dla ucznia trenującego kolarstwo, rolki, piłka do gry w piłkę nożną, rękawice piłkarskie itd.);
 • strój na basen tj. klapki, czepek, kąpielówki, strój kąpielowy, jeżeli uczeń bierze udział w zajęciach na basenie potwierdzone stosownym zaświadczeniem ze szkoły bądź oświadczeniem;
 • odzież sportowa tj.:
  • koszulki sportowe, bluzki sportowe, podkoszulki sportowe, t-shirty sportowe,
  • spodenki sportowe, szorty sportowe,
  • czapki sportowe,
  • skarpety sportowe,
  • buty sportowe,
  • spodnie sportowe, leginsy sportowe, getry sportowe,
  • bluzy sportowe.

POKRYCIE KOSZTÓW:

 • udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym również wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
 • udziału w wyjazdach ze szkoły do teatru lub kina, galerii, muzeum;
 • udziału w wycieczkach szkolnych o charakterze edukacyjnym;
 • pobytu na tzw. „zielonej szkole”;
 • pobytu na kolonii lub obozie edukacyjnym np. językowym lub sportowym;
 • nauki języków obcych;
 • zajęć komputerowych;
 • zajęć muzycznych;
 • udziału w zajęciach sportowych np. nauka: pływania, tańca, jazdy konnej, jin-jitus itp.;
 • abonamentu internetowego (tylko abonament bez innych kosztów np.: aktywacji) na podstawie okazanych faktur i potwierdzeń opłaty;
 • czesnego za naukę;
 • egzaminu;
 • obowiązkowego ubezpieczenia grupowego NNW np. przy wycieczkach edukacyjnych;
 • dojazdu do szkół (wyłącznie w oryginale bilety miesięczne) - dot. tylko uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, przy czym dodatek przy zasiłku rodzinnym z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania tj. dodatek na dojazdy będzie odliczany;
 • dojazdu do szkół (wyłącznie w oryginale bilety komunikacji miejskiej wraz z legitymacją) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, przy czym dodatek przy zasiłku rodzinnym z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania tj. dodatek na dojazdy będzie odliczany;
 • dojazdu do szkół (wyłącznie w oryginale jednorazowe bilety komunikacji publicznej wraz z oświadczeniem wnioskodawcy) dot. tylko uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, przy czym dodatek przy zasiłku rodzinnym z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania tj. dodatek na dojazdy będzie odliczany;
 • dojazdy na zajęcia dodatkowe (wyłącznie w oryginale bilety miesięczne, bilety jednorazowe) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, przy czym dodatek przy zasiłku rodzinnym z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania tj. dodatek na dojazdy będzie odliczany;
 • zakwaterowania w bursach, internatach lub stancji (wyłącznie w oryginale dowód dokonania opłaty) - dot. tylko uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, przy czym dodatek przy zasiłku rodzinnym z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania tj. dodatek na zamieszkanie będzie odliczany.

Dowodem wydatkowania środków na wycieczki edukacyjne, wyjście do muzeum, galerii, kina lub teatru zorganizowanych przez szkołę, czy też zajęcia edukacyjne w szkole może być: dowód wpłaty z odpowiednią adnotacją wychowawcy klasy, faktura VAT lub rachunek imienny, a także zaświadczenie wystawione przez nauczyciela (bądź innego upoważnionego pracownika szkoły) o dokonaniu wpłaty przez ucznia/rodzica.

Dowód wydatkowania środków za udział ucznia w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą stanowić będzie: dowód wpłaty z zaświadczeniem od organizatora zajęć, imienny rachunek lub faktura VAT.

Do faktur i rachunków płatnych przelewem należy dołączyć dowód/potwierdzenie zapłaty.

Faktury powinny być wystawione: na ucznia, któremu przyznano stypendium lub rodzica/ małżonka lub partnera rodzica (pod warunkiem że został wymieniony w składzie rodziny). Zgodnie z ustawą o systemie oświaty przez rodziców należy rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

Przy wystawianiu faktury/ rachunku i in. dokumentów należy zwrócić uwagę na nazewnictwo zakupionych artykułów, aby były zgodne z nazwami umieszczonymi w ww. katalogu zakupów.

DO ROZLICZENIA:

 • będą przyjmowane jedynie oryginalne dokumenty. Istnieje możliwość wydania oryginalnego dokumentu, który będzie potrzebny np. do złożenia reklamacji - co zostanie odnotowane przez pracownika prowadzącego stypendium szkolne;
 • będą przyjmowane dokumenty potwierdzające poniesione wydatki od m-ca lipca br. do maja roku następnego;
 • jedynie w przypadku opłat za internet - faktury wraz z potwierdzeniem opłaty będą brane pod uwagę z wyłączeniem opłat za okres letni (lipiec - sierpień). Faktura wrześniowa gdzie okres rozliczeniowy zawiera część sierpnia również zostanie zaliczona do rozliczenia. Faktury te mogą być wystawione wyłącznie na ucznia któremu przyznano stypendium, rodzica/ małżonka lub partnera rodzica (pod warunkiem że został wymieniony w składzie rodziny). Do rozliczenia nie będzie brana pod uwagę kwota opłaty za łącze.

Uruchomienie środków na wypłatę stypendium szkolnego powinno być potwierdzone odpowiednimi dokumentami:

 1. fakturą Vat,
 2. rachunkiem imiennym,
 3. dowodem wpłaty Kasa Przyjmie (KP),
 4. pisemnym oświadczeniem do paragonu przy zakupach za drobną kwotę, np. na targowisku (do wysokości 10 % przyznanego stypendium na każdy semestr),
 5. umową zlecenia bądź umową o dzieło (np. w przypadku korepetycji),
 6. umową kupna-sprzedaży w przypadku zakupu używanych książek.

Istnieje możliwość rozliczenia zakupu używanych: podręczników (każda książka powinna zostać opisana w sposób umożliwiający jej identyfikację np. poprzez podanie tytułu, ceny), sprzętu komputerowego, sprzętu sportowego bądź specjalistycznego lub instrumentów muzycznych.

W sytuacji kupna używanego sprzętu poniesiony wydatek należy udokumentować fakturą VAT bądź rachunkiem imiennym.

W ramach refundacji wydatków za zakupy dokonywane w sklepach internetowych, dowodem zakupu może być faktura VAT lub rachunek imienny bądź paragon przy drobnych zakupach tj. do wysokości 10% przyznanego stypendium na każdy semestr. Do wydatków nie będą uwzględniane koszty wysyłki. Dowodem zakupu nie może być potwierdzenie zamówienia, dokumenty spedycyjne, specyfikacje wysyłki itp.

PONADTO NIE MOŻNA FINANSOWAĆ ZE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA STYPENDIUM SZKOLNE:

 • zakupu mebli (poza wymienionymi na liście wydatki kwalifikowane), sprzętu gospodarstwa domowego, odtwarzaczy np.: mp3, mp4, dvd, telewizorów, zestawów kina domowego, kamer internetowych, konsol np.: PlayStation, PSP, Xbox, Nintendo, a także rowerów, rolek, okularów, leków, żywności;
 • zakupu odzieży i obuwia do codziennego noszenia (nie sportowe lub nie ochronne);
 • zakupu okularów korekcyjnych;
 • zakupu dokonanego w systemie ratalnym;
 • kosztów instalacji telewizji satelitarnej;
 • kosztów aktywacji dostępu do sieci internetowej;
 • kosztów utrzymania mieszkania;
 • kosztów rehabilitacji i zakupu sprzętu rehabilitacyjnego;
 • wyjazdów (kolonii i obozów) o charakterze wypoczynkowym;
 • kosztów związanych z opłatą za komitet rodzicielski, ubezpieczenie ucznia, czy wyżywienie w szkole (poza uczniami szkół ponadgimnazjalnych);
 • zakupu książek hobbistycznych, które nie są związane ze szkołą np. wędkarskie;
 • zakupu podręczników i lektur do klasy, do której nie uczęszcza stypendysta (chyba że nauczyciel będzie tego wymagał od uczniów - konieczne zaświadczenie od nauczyciela prowadzącego dany przedmiot).

Wypłata stypendium nastąpi po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i przedstawieniu odpowiednich dokumentów w celu rozliczenia.

Termin dostarczenia dokumentów zostanie określony w decyzji przyznającej stypendium szkolne.

Ograniczenia ilościowe dot. zakupionych rzeczy obowiązują na nowo zarówno w I jak i w II semestrze.

Uwaga! Jeżeli wymienione rzeczy przedzielono ukośnikiem (/) oznacza to, ze można rozliczyć jedną wybraną rzecz, jeżeli przecinkiem (,) oznacza to, że można rozliczyć każdą z wymienionych rzeczy.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest udzielana uczniom  w celu:

 • zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji,
 • umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia;

Pomoc materialna dla uczniów udzielana jest w formie:

 • stypendium szkolnego;
 • zasiłku szkolnego.

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.) stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy
w rodzinie tej występuje; bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności  wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

zasiłek szkolny – może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Stypendium szkolne nie przysługuje, gdy:

 • dochód rodziny przekracza 514,00 zł netto w przeliczeniu na osobę;
 • uczeń przerwał naukę w szkole;
 • uczeń został skreślony z listy uczniów.

Wnioskodawcą o pomoc materialną o charakterze socjalnym może być:

 1. pełnoletni uczeń,
 2. rodzice,
 3. dyrektor placówki oświatowej w której uczeń pobiera naukę,
 4. urząd.

Przy ubieganiu się o stypendium szkolne należy przedłożyć:

 • wypełniony wniosek na stypendium szkolne;
  (prosimy zwrócić uwagę na część 3 wniosku - przy występujących okolicznościach w danej rodzinie należy wpisać imię i nazwisko osoby, której dotyczy i krótko uzasadnić.)
 • upoważnienie drugiego z rodziców (chyba że oboje podpisali wniosek);
 • orzeczenie o niepełnosprawności bądź o stopniu niepełnosprawności;
 • zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły;
 • zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej;
  Jeżeli rodzina ucznia korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczeń lub oświadczeń o wysokości dochodów przedkłada zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej;
 • zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach wszystkich członków rodziny
  z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku;
 • dokumenty potwierdzające zmianę dochodu rodziny.

Chcąc otrzymać przyznane stypendium należy je najpierw rozliczyć dostarczając faktury
i rachunki. Jeżeli poniesione wydatki na cele edukacyjne będą niższe niż przyznane stypendium to taka kwota zostanie wypłacona.

Przy rozliczaniu przyznanego stypendium szkolnego będą odliczane otrzymywane przy zasiłku rodzinnym kwoty dodatków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania tj.: dodatku na zamieszkanie i dodatku na dojazd.

 

DO ROZLICZENIA NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ RACHUNKI ZA ZAKUP:

 1. okularów korekcyjnych;
 2. sprzętu rehabilitacyjnego;
 3. odzieży i obuwia do codziennego noszenia (nie sportowe lub nie ochronne);
 4. roweru dla ucznia jako środek transportu (jeżeli dziecko uczęszcza do szkoły sportowej i przedstawi odpowiednie zaświadczenie, że dany sprzęt jest konieczny na zajęcia – rachunek zostanie rozliczony);
 5. instrumentów muzycznych wykorzystywanych przez ucznia do nauki gry, jeżeli nie uczęszcza do szkoły muzycznej;
 6. podręczników i lektur do klasy, do której nie uczęszcza stypendysta;

a także nie będą przyjmowane potwierdzenia opłat za komitet rodzicielski, ubezpieczenie ucznia (chyba że będzie to ubezpieczenie NNW podczas wycieczki edukacyjnej), czy też za wyżywienie w szkole (nie dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych).

Rozliczenie faktur za zakupiony sprzęt sportowy np.: piłki, rękawice piłkarskie, łyżworolki, kimono, itp. nastąpi jeżeli dziecko trenuje w klubie sportowym (nie zajęcia tzw. sks) i zostanie przedstawione odpowiednie zaświadczenie o przynależności do tego klubu.