węglowy1

węglowy2

Szanowni Państwo,

Informujemy, że dnia 17 sierpnia 2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można pobierać i składać od dnia 17.08.2022 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stegnie przy ul. Wojska Polskiego 12.

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.

Wnioski można składać do 30 listopada 2022 r.:

 

- poprzez platformy ePUAP oraz emp@tia - osoby dysponujące kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym

Wniosek elektroniczny na platformie ePUAP >>>

- wrzucając wniosek do skrzynki podawczej zlokalizowanej: - przy siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stegnie

- za pośrednictwem poczty na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stegnie, ul. Wojska Polskiego 12, 82-103 Stegna

- osobiście – wnioski można złożyć bezpośrednio u pracowników GOPS Stegna w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stegnie, ul. Wojska Polskiego 12 w pokoju nr 10 (gabinet nad ośrodkiem zdrowia)

 

Wniosek do pobrania  https://www.gops-stegna.pl

 

Warunkiem otrzymania dodatku jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

 

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym przez gospodarstwo domowe, rozumie się:

1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

 

Do pobrania wniosek o wydanie zaświadczenie na preferencyjny zakup paliwa stałego >>>

Co to jest dodatek węglowy i komu przysługuje?
Przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).
Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

WAŻNE:
Wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Czy przyznanie dodatku uzależnione jest od kryterium dochodowego?
Nie.

Kto może złożyć wniosek?
W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Jaka jest wysokość dodatku?